Regulamin – IX Amatorski Rajd Rowerowy Po Wzgórzach Strzelińskich

REGULAMIN

IX Amatorski Rajd Rowerowy po Wzgórzach Strzelińskich – II Maraton MTB SW – Biały Kościół 2013

1. Cel zawodów.
IX Amatorski Rajd Rowerowy po Wzgórzach Strzelińskich – II Maraton MTB SW to impreza sportowo –rekreacyjna o charakterze amatorskim, mająca na celu:
⁃ popularyzację kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej,
⁃ propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnych form wypoczynku i rekreacji,
⁃ promowanie szlaków rowerowych w obrębie Wzgórz Strzelińskich i miejscowości Biały Kościół,
⁃ wyłonienie najlepszych zawodników startujących w poszczególnych kategoriach startowych w ramach IX Amatorskiego Rajdu Rowerowego po Wzgórzach Strzelińskich,
⁃ wyłonienie najlepszych zawodników w II Maratonie MTB Służby Więziennej o Puchar Dyrektora Okręgowego we Wrocławiu ( Otwarte Mistrzostwa OISW we Wrocławiu) w poszczególnych kategoriach startowych.

2. Nazwa imprezy.
IX Amatorski Rajd Rowerowy po Wzgórzach Strzelińskich – II Maraton MTB Służby Więziennej o Puchar Dyrektora Okręgowego we Wrocławiu. Nazwa skrócona: IX Amatorski Rajd Rowerowy – II Maraton MTB SW.

3. Organizator.
Stowarzyszenie Ziemi Strzelińskiej PAKTiS
Gębczyce 28 F, 57-100 Strzelin
Numer konta PKO BP: 36 1020 5226 0000 6102 0410 6555

4. Miejsce i termin imprezy.
Termin zawodów –01.09.2013 r. (niedziela)
Biuro zawodów –Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Białym Kościele.
Miejsce startu i mety –Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Białym Kościele.

5. Sposób przeprowadzenia imprezy.
Start IX Amatorskiego Rajdu Rowerowego – II Maratonu MTB SW odbędzie się ze startu wspólnego na trasach okrężnych wokół miejscowości Biały Kościół. Trasa będzie oznakowana oraz na stałe zabezpieczona przez odpowiednie służby organizatora i służby ratownicze. Na trasie będą zlokalizowane elektroniczne punkty kontrolne i punkty żywieniowe. Ominięcie punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu oraz zmian w poprowadzeniu trasy o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania maratonu. W ramach imprezy zostaną rozegrane II Mistrzostwa OISW we Wrocławiu (Maraton MTB SW).
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach IX Amatorskiego Rajdu Rowerowego rozgrywanego w formule open zostaną zawodnicy, którzy pokonają trasę w najkrótszym czasie na dystansie Family, Mini, Midi lub Mega. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach Maratonu MTB SW zostaną zawodnicy startujący w II Mistrzostwach OISW we Wrocławiu, którzy pokonają trasę, w najkrótszym czasie na dystansie Mini, Midi lub Mega.

6. Dystanse.
IX Amatorski Rajd Rowerowy zostanie rozegrany na dystansach:
– Mega -ok. 62 km (2 pętle),
– Midi –ok. 38 km (1 pętla),
– Mini –ok. 18 km (1/2 pętli),
– Family –7 km .
II Maraton MTB SW zostanie rozegrany na dystansach:
– Mega -ok. 62 km (2 pętle),
– Midi –ok. 38 km (1 pętla)
– Mini –ok. 18 km (1/2 pętli).
Każdy z zawodników w trakcie rejestracji wybiera dystans na którym będzie startował. Do dnia 15.08.2013r., po akceptacji organizatora możliwa jest zmiana dystansu. Po dniu 15.08.2013r. wybór dystansu staje się ostateczny.
Wjazd na drugą pętle dystansu Mega maratonu będzie ograniczony limitem czasu podawanym odpowiednio wcześniej na stronie organizatora oraz w dniu imprezy na odprawie technicznej przed startem (przewidywany limit wjazdu na drugą pętle wynosić będzie ok. 2 godzin). Po upłynięciu limitu czasu wjazd na dystans Mega maratonu zostanie zamknięty, a zawodnicy zostaną skierowani do mety. Wjazd na dystans Mega po upłynięciu limitu czasu będzie skutkował automatyczną dyskwalifikacją uczestnika maratonu, ponadto taki zawodnik poruszał się będzie po zamkniętej trasie maratonu wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Zawodnicy którzy przekroczą limit czasu upoważniający do wjazdu na drugą pętlę nie będą klasyfikowani.
Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem czasu wjazdu na metę. Jeśli nie zostanie wyznaczona inna godzina zamknięcia tras, to obowiązującą jest godz.17.00. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący poszczególne dystanse nie zostaną ujęci w klasyfikacji danego dystansu.

7. Sektory startowe
Podczas IX Amatorskiego Rajdu Rowerowego – II Maratonu MTB SW obowiązują sektory startowe.
Prawo startu z I sektora mają zawodniczki i zawodnicy startujący na dystansie Mega.
Prawo startu z II sektora mają zawodniczki i zawodnicy startujący na dystansie Midi.
Prawo startu z III sektora mają zawodniczki i zawodnicy startujący na dystansie Mini i Family.
Start zawodnika z innego sektora niż ten jaki jest przypisany do dystansu na którym zawodnik zadeklarował rywalizację będzie karany dyskwalifikacją. W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości sektorów startowych. Start poszczególnych sektorów będzie odbywał się w ok. 5 minutowych odstępach.

8. Kategorie startowe.
Podczas IX Amatorskiego Rajdu Rowerowego – II Maratonu MTB SW na dystansach Mega, Midi i Mini obowiązuje podział na kategorie wiekowe, prowadzone odrębnie dla kobiet i mężczyzn.
Kategoria M1 -mężczyźni do 19 lat (rok ur. 1994 i młodsi)
Kategoria M2 -mężczyźni od 20 do 35 lat (rok ur. 1993 -1978)
Kategoria M3 -mężczyźni od 36 i starsi (rok ur. 1977 i starsi)
Kategoria K1 -do 19 lat (rok ur. 1994 i młodsze)
Kategoria K2 -kobiety od 20 do 35 lat (rok ur. 1993 -1978)
Kategoria K3 -kobiety od 36 i starsze (rok ur. 1977 i starsze)
Na dystansie Family prowadzona jest klasyfikacja bez podziału na wiek i płeć zawodników.

9. Warunki uczestnictwa.
W IX Amatorskim Rajdzie Rowerowym może uczestniczyć osoba która:
– dokona rejestracji na stronie podmiotu współpracującego z organizatorem. Link do strony „zapisy” zostanie udostępniony na stronie www.bialykosciol.pl.
– posiada sprawny technicznie rower oraz kask sztywny.
– wniesie opłatę startową w wysokości zgodnej z punktem 9 regulaminu. Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych lub przekazów pocztowych na konto organizatora oraz wpłat gotówkowych w biurze zawodów (w dniu rajdu). Na przelewie bankowym lub pocztowym należy zaznaczyć tytuł opłaty, wpisując imię i nazwisko zawodnika wraz z dopiskiem Amatorski Rajd Rowerowy np.: „Andrzej Andrzejewski -Amatorski Rajd Rowerowy „. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji. Płatności dokonane na konto organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.

* Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat. W przedziale wieku 16 -18 lat start odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie po wyrażeniu przez nich pisemnej zgody. Na dystansie Mega prawo startu mają wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia.

W II Maratonie MTB Służby Więziennej o Puchar Dyrektora Okręgowego we Wrocławiu może uczestniczyć osoba która:
– jest czynnym lub emerytowanym funkcjonariuszem lub pracownikiem cywilnym Służby Więziennej,
– posiada sprawny technicznie rower oraz kask sztywny,
– wniesie opłatę startową w wysokości zgodnej z punktem 9 regulaminu. Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych lub przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w biurze zawodów (w dniu rajdu) . Na przelewie bankowym lub pocztowym należy zaznaczyć tytuł opłaty, wpisując imię i nazwisko zawodnika wraz z dopiskiem II Maraton MTB SW np.: „Andrzej Andrzejewski – II Maraton SW „. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
– dokona rejestracji na stronie podmiotu współpracującego z organizatorem. Link do strony „zapisy” zostanie udostępniony na stronie Zakładu Karnego w Strzelinie lub na stronie www.bialykosciol.pl.

10. Opłaty startowe.
Dystans Mega:
30 zł –do środy poprzedzającej dzień startu (liczy się data wpływu na konto organizatora),
40 zł -w dniu startu maratonu, opłata dokonywana wyłącznie w biurze zawodów .
Dystanse: Midi, Mini:
30 zł –do środy poprzedzającej dzień startu (liczy się data wpływu na konto organizatora),
40 zł -w dniu startu maratonu, opłata dokonywana wyłącznie w biurze zawodów .
10 zł -dzieci i młodzież do 16 roku życia (rok ur. 1997 i młodsi) -oplata wniesiona poprzez przelew bankowy lub wpłatę w biurze zawodów
Dystans Family
10 zł–oplata wniesiona poprzez przelew bankowy lub wpłatę w biurze zawodów
Organizator nie zwraca opłaty startowej w całości lub w części osobom, które nie ukończyły zawodów na zadeklarowanym dystansie.

11. Program imprezy.
Niedziela, dnia 01.09.2013r. –Biały Kościół:
08.30 –10.30 –zapisy w biurze zawodów,
10.30 –10.45 –ustawianie zawodników w sektorach startowych,
10.45 –10.55 –odprawa techniczna,
godz. 11.00 –start IX Amatorskiego Rajdu Rowerowego po Wzgórzach Strzelińskich –II Maratonu MTB SW na dystansie Mega, Midi, Mini i Family.
od godz. 11.00 –imprezy towarzyszące,
godz. 13.00 –zamknięcie wjazdu na II pętle dystansu Mega,
godz. 16.00 –uroczysta dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach startowych.
godz.17.00 -zamknięcie trasy
godz. 19.00 –zamknięcie imprezy.

12. Świadczenia dla uczestników w ramach opłaty startowej.
– oznakowana trasa,
– elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów, transmisja on-line w internecie, wynik podawany sms-em,
– zabezpieczenie medyczne,
– prawo do korzystania z bufetu :
na dystansie Mega 4 bufety + meta
na dystansie Midi 2 bufety +meta
na dystansie Mini 1 bufet + meta
na dystansie Family 1 bufet na mecie.
– ubezpieczenie NW,
– możliwość umycia roweru po zakończeniu maratonu,
– doskonała kolarska atmosfera,
– puchary lub medale dla zwycięzców (I, II, III miejsce w poszczególnych, przewidzianych niniejszym regulaminem kategoriach.

13. Ruch drogowy.
Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz organizator umożliwią włączanie się do ruchu. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

14. Środowisko naturalne.
Zawody odbywają się w warunkach terenowych. Na trasach przejazdu mogą występować strome zjazdy i podjazdy wymagające stosownych umiejętności jazdy na rowerze górskim. Niebezpieczne, zdaniem organizatora, miejsca na trasie zawodów, wymagające szczególnej uwagi i zachowania bezpieczeństwa zostaną oznaczone planszami z wykrzyknikami, gdzie ilość wykrzykników będzie proporcjonalna do stopnia trudności odcinka trasy. Imprezaodbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy imprezy winni szanować środowisko naturalne, w związku z powyższym proszeni są o nie zanieczyszczanie trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.

15. Zasady sędziowania.
Ogóle zasady sędziowania określają przepisy Polskiego Związku Kolarskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania zapisów niniejszego regulaminu oraz sytuacji spornych związanych z przebiegiem zawodów.
Każdy z zawodników posiada prawo do wniesienia protestu w związku z przebiegiem rywalizacji. Rozpatrywaniem protestów zajmował się będzie zespół wyznaczony przez organizatora. Termin składania protestów upływa wraz z chwilą ogłoszenia oficjalnych wyników i przeprowadzeniem dekoracji w poszczególnych kategoriach startowych.

16. Postanowienia końcowe.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnik oświadcza, że nie są mu znane żadne przyczyny o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału Rajdzie. W przypadku osób poniżej 18 roku życia obowiązują zasady opisane w pkt 8 Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów oraz za wypadki mające miejsce w trakcie dojazdu i powrotu z Rajdu. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. Uczestnik dokonując rejestracji do udziału w IX Amatorskim Rajdzie Rowerowym po Wzgórzach Strzelińskich –II Maratonie MTB SW akceptuje warunki niniejszego regulaminu i oświadcza, że rozumie, iż brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. Ponadto, uczestnik wyraża zgodę, aby materiały audiowizualne, zdjęcia, wywiady z jego osobą oraz listy startowe i listy wyników zawierające dane osobowe uczestnika były wykorzystywane przez media oraz organizatora do celów związanych z promocją zawodów.

Ten wpis umieszczono w kategorii Maraton Rowerowy i otagowano . Dodaj jako zakładkę ten link.

5 Odpowiedzi do Regulamin – IX Amatorski Rajd Rowerowy Po Wzgórzach Strzelińskich